Общи условия за ползване на DCR

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Декорейшън ЕООД и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн DCR.BG. Декорейшън ЕООД притежава и управлява онлайн магазин, достъпен на интернет адрес DCR.BG. Декорейшън ЕООД със седалище и адрес на управление България, 1612 София, ул. Ворино 17 и е регистрирана в търговския регистър на Република България с ЕИК 202302490. ДДС регистрацията на Декорейшън ЕООД е с номер BG202302490.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

САЙТ – Домейн DCR.BG

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от DCR.BG по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на DCR.BG на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от DCR.BG в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която DCR.BG е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно DCR.BG или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между DCR.BG и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.

ДОКУМЕНТ – настоящите Общи условия за ползване

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ – всеки вид изпратено съобщение (напр. имейл/ SMS/ Viber/ обаждане по телефона/ съобщения, изпращани от мобилен телефон/ съобщения, изпращани от мрежата и др.), съдържащо обща и специфична информация за сходни или допълващи продукти на такива, каквито сте купували/ разглеждали онлайн, информация относно оферти и промоции, информация относно стоки или услуги, добавени във Вашата кошница/ Вашия акаунт и друга търговска информация като проучвания на пазарното търсене.

ДОГОВОР от разстояние – в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

ЛИЧНИ ДАННИ – всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира („субект на данни“); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.;

АДМИНИСТРАТОР – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни;

СЪГЛАСИЕ – на субект на данни означава всеки специфичен информиран и недвусмислен акт на свободна воля на субекта на данни, чрез който той/ тя приема с декларация или с неоспоримо действие, че неговите лични данни ще се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ – всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни);

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от DCR.BG в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на DCR.BG по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от DCR.BG на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от DCR.BG или по банков път, независимо от начина на доставка.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта DCR.BG.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на DCR.BG и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от DCR.BG, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за завършването на вашата поръчка като Потребителя лично трябва да постави отметка на изскачащия прозорец преди финализирането ѝ и за сключването на договора между него и DCR.BG.

Чл. 1 Услугите, предоставяни от DCR.BG на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2 DCR.BG e електронен магазин, достъпен на сайта DCR.BG, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от DCR.BG стоки.

Чл. 3 (1) DCR.BG идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.dcr.bg и на IP адреса на Потребителя.
(2)DCR.BG има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от DCR.BG.

(3) Целите, за които DCR.BG обработва лични данни, предоставени от Клиента са следните:

 • обработване на поръчки и възстановяване на платени суми;
 • изпълнение на договорно споразумение с партньори за счетоводни цели;
 • оптимизиране на маркетинговата дейност;
 • разрешаване на всички искания по отношение на изпълнението на поръчка;
 • маркетингова комуникация;
 • управление на потребителския акаунт на платформата DCR.BG;
 • статистически цели;
 • обратната връзка за предоставените от DCR.BG услуги.

(4) DCR.BG Ви информира, че в зависимост от стоките/ услугите, избрани от клиента и за целта на дейността по обработване на лични данни, DCR.BG може да предоставя Вашите лични данни на трети страни или власти за изпълнението на целите съгласно посочените основания за обработване. Съгласно GDPR Ви информираме, че може да предаваме или да предоставяме достъп до Вашите специфични лични данни на следните видове получатели:

 • Търговски партньори за доставката на поръчаните стоки и услуги;
 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на платежни или банкови услуги;
 • Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги;
 • Застрахователни дружества;
 • Други трети страни, с които можем да разработваме съвместни програми за предлагане и доставка на наши продукти и услуги;
 • Публични власти.

Чл. 4 (1) DCR.BG полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, DCR.BG обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл. 5 (1) За сключване на договор с DCR.BG Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на DCR.BG, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на DCR.BG данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

Чл. 6 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на DCR.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от DCR.BG. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 7 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на DCR.BG, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от DCR.BG стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на DCR.BG.

Чл. 8 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да създаде профил или да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на DCR.BG, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере начин и време за заплащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 9 (1) Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.dcr.bg). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна. За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки. DCR.BG може да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. DCR.BG не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки. Потенциалните клиенти, които разглеждат офертите, но не правят поръчки не могат да искат цена / оферта, различна от посочената на сайта www.dcr.bg.
(2) Цените на продуктите са посочени в ЛЕВА с включен ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на DCR.BG.
(3) Фактури се издават на името на лицето, което е направило поръчката или на друго лице или фирма, когато има посочени такива.

Чл. 10 (1) DCR.BG си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

(2) В изображенията на продуктите и/или услугите, DCR.BG си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и коя не е включена.

Чл. 11 (1) DCR.BG може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от DCR.BG. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл. 12 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 13 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. DCR.BG предлага възможност за плащане на поръчаните стоки с наложен платеж или по банков път.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката, ако общата стойност на поръчаните стоки е до 98.99 лв. 

(3) Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е метод на забавено плащане на продуктите, с риск за DCR.BG от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това DCR.BG си запазва правото да приложи или не метода Наложен платеж в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване Клиентът е информиран и приема изцяло предложения / отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от външен склад или продукти съгласно определени вътрешни критерии (ограничено количество, чупливи и обемисти продукти, продукти, изискващи специалнo маневриране), DCR.BG изисква авансово заплащане по банков път. 

(4) Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиента има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 1000 лв., DCR.BG предоставя единствено възможността за авансово плащане по банков път на допълнителните поръчки. DCR.BG не може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.dcr.bg, търговското дружество Декорейшън ЕООД и/или на неговите партньори.

(5) Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път – потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от DCR.BG, DCR.BG ще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще възстанови сумите, платени авансово, в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиента е бил уведомен

Чл. 14 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15 DCR.BG не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на DCR.BG.

Чл. 16 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя при поръчки на обща стойност до 98.99 лв. При поръчки на обща стойност минимум 99 лв., доставката е напълно безплатна и се осъществява за сметка на DCR.BG.
(2) Преди изпращане на поръчаната стока DCR.BG има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон или е-мейл с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до DCR.BG, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на DCR.BG, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето за определен продукт с по-дълъг период на доставка, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата.

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 работни дни и 4 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, DCR.BG ще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.
(3) DCR.BG не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) DCR.BG има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.dcr.bg, на дружеството ДЕКОРЕЙШЪН ЕООД и/или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на ДЕКОРЕЙШЪН ЕООД прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

Чл. 17 Доставката се извършва от служител на куриерска компания СПИДИ АД, с която DCR.BG е сключила договор. При извънредни обстоятелства DCR.BG си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 18 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 19 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на DCR.BG или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

Чл. 20 DCR.BG си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Чл. 21 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, приемането се счита от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на DCR.BG или на упълномощено от последното лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми DCR.BG за решението си да се откаже от договора като се свърже с нашия отдел „Обслужване на клиенти“ в рамките на 48 часа от получаване на поръчката си, за да можем да обсъдим връщането.  Можете да използвате нашата форма за контакти или нашия имейл: shop@dcr.bg като посочите номера на вашата поръчка, както и естеството на проблема. Пакети, изпратени обратно без предварителна уговорка, няма да бъдат приемани. Потребителят трябва да индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. Стоките, подлежащи на връщане трябва да бъдат с оригинална и ненарушена фабрична опаковка, без да са използвани и без повреди.

Задължително условие при изпращане на продукта/ите по куриер е пратката да бъде заявена с опция за преглед, а стоките да са в първоначалния си търговски вид (без нарушена опаковка и без да са използвани). Разходите по връщането на стоката са за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерската фирма, с която се осъществява връщането.

При неизпълнение на тези условия, магазинът запазва правото си да не приеме върнатата стока и съответно – да не възстанови на клиента стойността на артикулите.

Чл. 22 (1) В случай че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка или не са в състоянието, в което сте ги получили, неизползвани и неповредени DCR.BG има право да намали размера на върнатата сума спрямо нанесените щети на върнатия продукт.

Чл. 23 DCR.BG възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя при получаване на върнатите стоки.

Чл. 24 (1) В случай че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

(2) DCR.BG спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото законодателство на Р България. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от DCR.BG. Отговорността на DCR.BG за електроуреди и осветителни тела, ако възникне несъответствие, е за период от 2 години, считано от доставянето на продукта. Гаранцията включва възстановяване на стойността за несъответстващите продукти или техния ремонт, за което Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; DCR.BG може да замени несъответстващи или дефектни продукти и може да предложи ремонт на определени категории продукти (електрически, домакински уреди, часовници), продавани от DCR.BG, които се ползват с гаранция, подкрепена от оторизирани сервизи на партньори DCR.BG или на производителя. Несъответстващи продукти се връщат към DCR.BG в ситуации, когато те не могат да бъдат заменени или поправени. Клиентът няма право на обезщетение или неустойки за несъответстващите продукти и при правенето на поръчката, той декларира, че приема един от вариантите, предложени от DCR.BG, които са: ремонт на продукта, подмяна на продукта или възстановяване на стойността на закупения продукт / продукти в случай на несъответствие, приложимо според случая.

(3) Гаранционните условия не важат в следните случаи: продуктът е разглобяван, ремонтиран и / или модифициран от неоторизиран персонал; серийният номер на продукта, компонентите или аксесоарите са променени, анулирани или елиминирани; продуктът има физически дефекти: удари, пукнатини, цепене, ръжда или следи от употреба при неподходящи условия: неправилно захранващи напрежения, при големи промени в температурата и налягането, неправилно боравене, проникване на течности, метали или други вещества вътре в оборудването.

(4) Ясни детайли относно основните характеристики на всеки продукт са предоставени в сайта.  Информация относно общите гаранционни условия на DCR.BG и инструкции за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предоставени на клиента във електронна форма и могат да бъдат поискани по e-mail shop@dcr.bg. 

Чл.25 В случай че прецените, че определени Ваши права като потребител са застрашени или нарушени, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и/или да потърсите защита на правата Ви чрез системата за Алтернативно решаване на спорове (АРС) по един от следните начини:
• Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
• Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, като посетите адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , където можете да се запознаете и с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия.
С оглед защитата на правата Ви като субект на лични данни, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на личните данни по един определените от комисията начини: https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6 .
Извън изброените по-горе случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В допълнение на горепосочените права, Вие имате право на гаранция от производителя на стоките, която е уредена в Закона за защита на потребителите и която е упомената в уеб страницата на всеки производител.

Чл. 26 DCR.BG има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 27 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на DCR.BG (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на DCR.BG или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на DCR.BG, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. 

Чл. 28 (1) DCR.BG се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 29 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на DCR.BG или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от DCR.BG услуги.

(3) Непреодолима сила и непредвидени случаи

С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието.

Чл.30 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.31 Контакт и друга информация

Въпроси или предложения във връзка със сайта www.dcr.bg, се приемат от понеделник до петък по електронна поща на shop@dcr.bg.

Последна редакция:юни 2024